โปรดรอสักครู่...


เยี่ยมชมเว็บไซต์

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY

CHALERMKARNCHANA UNIVERSITYมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับท้องถิ่น ทำให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม